REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://mlproject.pl/ prowadzony jest przez Dorotę Mglej- Leśniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ml.project Dorota Mglej-Leśniak z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Os. Na Stawach 3/27, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521608830, REGON 383601530.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
 4. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://mlproject.pl/
 5. zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną oraz zawierania i realizacji umów sprzedaży.
 7. W zakresie określającym zasady świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 9. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie poprzez stronę internetową http://mlproject.pl/,
 10. Konsument- konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 11. Sklep- Dorota Mglej- Leśniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ml.project Dorota Mglej-Leśniak z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Os. Na Stawach 3/27, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 5521608830, REGON 383601530,
 12. Usługa elektroniczna- działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
 13. Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym,
 14. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej http://mlproject.pl,
 15. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta wyrażające w sposób bezpośredni chęć zawarcia Umowy sprzedaży,
 16. Produkty- produkty zamawiane poprzez stronę internetową http://mlproject.pl ,
 17. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera dotyczących Produktów, nowości i wyprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem  http://mlproject.pl,
 18. Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,
 19. Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domenowej serwera poczty,
 20. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
 21. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 22. Kodeks cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123),
 24. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827).
 25. Każdy Klient składający Zamówienie w poprzez stronę internetową http://mlproject.pl jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zasad w nim zawartych.
 26. Niniejszym Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych między Klientem a Sklepem.
 27. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzęty, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług. Sklep nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.  
 28. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.
 29. Usługi elektroniczne
 30. Strona internetowa http://mlproject.pl udostępnia następujące usługi elektroniczne:
 31. Konto
 32.  Formularz Zamówienia,
 33.  Newsletter,
 34. Formularz Kontaktowy.
 35. Usługi elektroniczne określone w pkt II ust. 1 niniejszego Regulaminu są świadczone nieodpłatnie.
 36. Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej http://mlproject.pl. W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 37. Usługa Formularza Zamówienia wykorzystywana jest w celu złożenia Zamówienia przez Klienta nie posiadającego Konta.
 38. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy http://mlproject.pl.
 39. Usługa Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i jej świadczenie ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub też wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 40. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy http://mlproject.pl. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera możliwe jest po wykonaniu następujących czynności:
 41. podanie adresu e-mail we właściwym okienku widocznym w dolnej części strony http://mlproject.pl,
 42. kliknięcie przycisku „Subskrybuj”,
 43. potwierdzenie chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 44. Usługa Formularza Kontaktowego świadczona jest jednorazowo i służy zapewnieniu kontaktu Klienta z Sklepem.
 45. Wymagania techniczne:
 46. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 47. dostęp do poczty elektronicznej,
 48. zalecana przeglądarka internetowa _________
 49. zalecana rozdzielczość ekranu _________
 50. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisania plików Cookies.
 51. Klient korzystający z Usług elektronicznych świadczonych poprzez stronę internetową http://mlproject.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 52. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem z http://mlproject.pl  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 53. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług świadczonych poprzez stronę internetową http://mlproject.pl zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 54. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep Klient powinien składać pod adresem http://mlproject.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 55. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 56. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 57. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową http://mlproject.pl możliwe jest poprzez:
 58. Konto Klienta,
 59. Formularz Zamówienia- dla Klientów nieposiadających Konta.
 60. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej http://mlproject.pl podane są w PLN i są cenami brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 61. Klient ma możliwość bieżącego zamawiania produktów oznaczonych jako dostępne produkty. Wybór produktu następuje poprzez kliknięcie na jego zdjęcie, a następnie naciśnięcie przycisku „Dodaj do Koszyka”.
 62. Produkty, które nie zostały oznaczone jako dostępne, sprzedawane są na indywidualne zamówienie Klienta. Produkty te ze względu na konieczność indywidualnego przygotowania objęte są wydłużonym terminem dostawy obejmującym od 7 do 14 dni roboczych.
 63. W Koszyku Klient ma możliwość ponownego przejrzenia wybranych przez siebie produktów, dodania kolejnych produktów lub usunięcia niechcianych, a także wybranie liczby zamówionych produktów.
 64. Po dokonaniu ostatecznego wyboru produktów, Klient naciska przycisk „Przejdź do Formularza Zamówienia”.
 65. Wypełnienie Formularza Zamówienia i zaakceptowanie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu w obowiązującej formie.
 66. W Formularzu Zamówienia Klient wskazuje sposób dostawy, a także na jaki adres powinien być przesłany zamówiony Produkt, jeśli różnią się one od danych adresowych podanych w trakcie rejestracji lub nie zostały przez Klienta uprzednio podane.
 67. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych.
 68. Złożenie Zamówienia na stronie internetowej http://mlproject.pl pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 69. Sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 70. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przesłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 71. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, z zastrzeżeniem punktu III ppkt 4 Regulaminu. Sklep zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji Zamówienia ze względu na liczbę zamówionych przez Klienta towarów. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o indywidualnie ustalonym terminie realizacji zamówienia w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia.
 72. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Klientowi treści niniejszego Regulaminu na stronie internetowej http://mlproject.pl oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie komputerowym http://mlproject.pl.
 73. Metody i terminy płatności:
 74. Sklep udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
 75. płatność przelewem tradycyjnym,
 76. płatność za pośrednictwem Przelewy24.
 77. Obsługę płatności elektronicznych w systemie Przelewy24 zapewnia ______________.
 78. Płatności przelewem oraz Przelewy24 powinny być dokonane w terminie 3 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia.
 79. Brak wpływu płatności za zamówienie w terminie wskazanym w pkt 3 jest uprawnia Sklep do anulowania zamówienia.
 80. Dostawa produktu:
 81. Sklep oferuje możliwość dostawy zamówionych produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 82. Sklep oferuje możliwość dostarczenia produktu w następujący sposób:
 83. paczkomat  12 zł
 84. przesyłka kurierska InPost- cena przesyłki 15 zł,
 85. przesyłka  Poczty Polskiej- cena przesyłki  14 zł,
 86. odbiór osobisty- bezpłatnie.
 87. Dostawa Produktu jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 88. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 89. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Zamówienia. W przypadku widocznych oznak uszkodzenia paczki obowiązkiem Kupującego jest sporządzenie protokołu szkody. W przypadku braku protokołu szkody Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne rozpatrzenie reklamacji.
 90. Odstąpienie od Umowy
 91. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia przesyłki odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką towaru do Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: ml.projectdml@gmail.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest zgodny z treścią oświadczenia o odstąpieniu od umowy sugerowaną w Ustawie o prawach konsumenta.
 92. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail wskazany w ust. 1, Sklep niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, na adres wskazany przez Konsumenta przy składaniu zamówienia.
 93. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Klientowi Produktu.
 94. W razie wykonania prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 95. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.
 96. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 97. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 98. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, zwrócić Produkt Sklepowi, chyba że Sklep zaproponowała, że sam odbierze Produkt.
 99. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 100. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 101. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 102. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 103. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 104. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 105. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 106. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 107. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 108. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 109. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 110. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 111. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 112. Reklamacje i zwroty
 113. Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad.
 114. Klient obowiązany jest do sprawdzenia zgodności Produktu z treścią zamówienia niezwłocznie po dostarczeniu Produktu. W przypadku wystąpienia wad produktu, Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 115. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie protokołu zgłoszenia reklamacji.  oraz wysłanie go na adres e-mail ml.projectdml@gmail.com lub na adres sklepu ml.project Dorota Mglej-Leśniak, os. Osiedle Na Stawach 3/27, 34-200 Sucha Beskidzka.
 116. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zakres żądania reklamacyjnego oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 117. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wad Produktu niezwłocznie po ich wykryciu.
 118. Niewielkie odstępstwa wyglądu zakupionych towarów od zdjęć poglądowych nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
 119. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie nie później jednak niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 120. Sklep zwraca się o dokonywanie zwrotu towarów uwzględniając konieczność starannego ich opakowania.  
 121. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 122. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 123. Ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na klienta niebędącego konsumentem z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Produktu od chwili wydania przewoźnikowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 124. Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest do zbadania przesyłki w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.  W razie wykrycia uszkodzenia Produktu, Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest do dokonania czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika
 125. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktu wobec Kupujących niebędących przedsiębiorcami, zostaje wyłączona.
 126. Odpowiedzialność Sklepu względem Klienta niebędącego Konsumentem ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 127. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 128. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 129. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 130. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 131. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 132. Postanowienia końcowe
 133. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową http://mlproject.pl zawierane są w języku polskim.
 134. Regulamin niniejszy może ulec zmianie w każdym czasie z powodu zmiany okoliczności, w szczególności zmiany przepisów prawa, sposobów płatności i dostawy, adresu Sklepu itp. Zmiany regulaminu nie będą stosowane do umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.
 135. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

miejscowość, data

ml.project Dorota Mglej- Leśniak

Osiedle Na Stawach 3/27

34-200 Sucha Beskidzka

Ja imię i nazwisko niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………

Data zawarcia umowy…………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta……………………………

Adres konsumenta……………………………………….

Podpis konsumenta

Data